Veiligheid

Een belangrijk aspect van veiligheid is afhankelijk van het gedrag van de pedagogisch medewerkers. Zo vinden wij dat alertheid, bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s en het ons houden aan goede afspraken uiteindelijk het meest bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.

Veiligheid en Gezondheid

Een belangrijk aspect van veiligheid is afhankelijk van het gedrag van de beroepskrachten. Zo vinden wij dat alertheid, bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s en het ons houden aan goede afspraken uiteindelijk het meest bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.

Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen zal er het maximale aan moeten worden gedaan om onze dagverblijven zo veilig mogelijk te maken. Wij werken met een Beleid Veiligheid en Gezondheid dat werkinstructies bevat die mogelijke risico’s gedurende het bieden van kinderopvang moeten beperken tot een minimum. Er moet wel ruimte blijven voor geoorloofde risico’s. Een kind verblijft gemiddeld ongeveer 3.500 uur op een dagverblijf. Zouden wij een kind aan het einde van de opvangperiode zonder schram of buil aan de ouder afleveren, mogen er vraagtekens rijzen of wij ons werk naar behoren hebben gedaan. Want een kinderdagverblijf is naast een veilige haven ook een stimulerende, leerzame en uitdagende plaats waar een kind zich dient te ontwikkelen en te leren. En leren gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.
Ter ondersteuning van de algemene veiligheid en volgens de Wet IKK zijn alle beroepskrachten en directie en staf verplicht om EHAK (eerste hulp aan kinderen) en BHV (Oranje Kruis) te behalen.
Voor stagiaires is dit facultatief.

Inspecties GGD en Brandweer

Brandweer en GGD Midden Nederland voeren jaarlijks onaangekondigde inspecties uit.
GGD doet dit in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht. De bevindingen van deze inspecties worden kenbaar gemaakt in een inspectierapport wat wordt geopenbaard op het Landelijk Register Kinderopvang (zie link onderaan onze website).
Brandweerinspecties worden uitgevoerd door de Brandweer Utrecht.

Landelijk Register Kinderopvang

Uiteraard staan wij geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Registratie vindt enkel plaats wanneer de GGD-inspectie heeft uitgevoerd en er een positieve beschikking van de gemeente wordt uitgegeven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. De gemeente heeft het toezicht weer toegewezen aan de GGD.

Personenregister Kinderopvang

Dit is een register waarin iedereen, die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven wordt continue gescreend.
Pedagogisch medewerkers dienen vóór aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Met dit VOG dienen zij zich in te schrijven in het register en worden zij gekoppeld aan de organisatie waar zij werken.
Zo kan de overheid blijven checken of mensen eventuele strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. Is dit het geval en vormt een medewerker een bedreiging voor de veiligheid van de kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de werkgever en zal de medewerker direct op non-actief worden gezet en zal er een onderzoek plaatsvinden.
Wordt een VOG niet meer toegekend, zal het dienstverband worden verbroken.

Meldcode Kindermishandeling & Grensoverschrijdend gedrag

De wettelijke verplichting voor de branche kinderopvang om een meldcode te hanteren en het gebruik ervan te bevorderen, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang. Daarbij geldt dat het ook als een vorm van mishandeling wordt gezien als een kind getuige is van huiselijk geweld tussen ouders of tussen andere huisgenoten.

Naast de meldcode bestaat er ook meldplicht bij (vermoeden van) geweld- of zedendelict jegens een kind door een pedagogisch medewerker, leidinggevende en/of houder. In zo’n geval is men verplicht direct contact op te nemen met een bevoegde instantie –vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Ter ondersteuning van de medewerkers hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met een externe adviseur/aandachtfunctionaris.

4-ogenprincipe

Het 4-ogenprincipe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op een groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

Binnen onze organisatie is dat onderbouwd door middel van een gesloten cameracircuit. Of door het naar elkaar kunnen kijken tijdens de groepswerkzaamheden.