Kinderdagverblijven

   Veiligheid

   Een belangrijk aspect van veiligheid is afhankelijk van het gedrag van de pedagogisch medewerkers. Zo vinden wij dat alertheid, bewustwording van kwetsbaarheden en risico’s en het ons houden aan goede afspraken uiteindelijk het meest bijdragen aan een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.

   Ter ondersteuning van de algehele veiligheid wordt er jaarlijks op locatie door het Oranje Kruis de BHV-cursus gegeven. Voor directie en pedagogisch medewerkers is de cursus verplicht gesteld. Voor de stagiaires is dit facultatief.

   Hoewel het niet mogelijk is om elk incident te voorkomen zal er het maximale aan moeten worden gedaan om onze dagverblijven zo veilig mogelijk te maken. Er moet absoluut ruimte blijven voor geoorloofde risico’s. Een kind verblijft gemiddeld ongeveer 3.500 uur op een dagverblijf. Zouden wij een kind aan het einde van de opvangperiode zonder schram of buil aan de ouder afleveren, mogen er vraagtekens rijzen of wij ons werk naar behoren hebben gedaan. Want een kinderdagverblijf is naast een veilige haven ook een stimulerende, leerzame en uitdagende plaats waar een kind zich dient te ontwikkelen en te leren. En leren gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.

   Risico Inventarisatie Veiligheid, Gezondheid en Brandveiligheid
   Jaarlijks worden deze risico inventarisaties uitgevoerd. Een risico inventarisatie omschrijft elk mogelijk risico binnen en buiten het dagverblijf en de omschrijving van maatregelen om dit risico tot een minimum te beperken of uit te sluiten. Ons Handboek is een directe vertaalslag van de risico inventarisaties en vermeld alle werkinstructies aangaande risicobeperking en algemene hygiëne. Door de brandweer en GGD Midden Nederland wordt hierop gecontroleerd.

   Inspectie GGD Midden Nederland

   In de Wet Kinderopvang 2015 zijn de eisen opgenomen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen. Jaarlijks inspecteert de GGD onaangekondigd de dagverblijven in opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht.

   De bevindingen van deze inspecties worden kenbaar gemaakt in een Inspectierapport wat wordt geopenbaard op het Landelijk Register Kinderopvang (zie link onderaan onze website).

   Landelijk Register Kinderopvang

   Uiteraard staan wij geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Registratie vindt enkel plaats wanneer de GGD inspectie heeft uitgevoerd en er een positieve beschikking van de Gemeente is uitgegeven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

   Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

   Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. Het Ministerie van VWS heeft een basismodel Meldcode opgesteld. Met behulp van dit basismodel is een Meldcode op maat geschreven voor onze organisatie.

   De Meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de pedagogisch medewerkers stap voor stap door het proces vanaf het moment dat zij signaleert tot aan het moment dat zij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

   Continue Screening

   Medewerkers dienen vóór aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Een VOG is een momentopname. Mensen kunnen zich na afgifte van de VOG schuldig maken aan een strafbaar feit. Zolang dit niet bekend is bij het dagverblijf of de toezichthouder (GGD of gemeente) zullen deze mensen in de kinderopvang kunnen blijven werken. Dat is ongewenst. De overheid daarom heeft besloten dat alle mensen die in dagverblijven of peuterspeelzalen werken continue zullen worden gescreend.

   Stagiaires en vrijwilligers worden momenteel nog niet centraal geregistreerd. Vooralsnog dient hier om de twee jaar een nieuwe VOG te worden aangevraagd.

   4-ogenprincipe

   Het 4-ogenprincipe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op een groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

   Binnen onze organisatie is dat onderbouwd door middel van een gesloten cameracircuit.

   Tenslotte kent onze organisatie nog tal van veiligheids- en gezondheidsafspraken.

   • Maak een afspraak
    voor een rondleiding

   • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid