Algemene visie

De samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en kinderen in een kinderdagverblijf vormt het hart van de pedagogiek. De handelswijze van de pedagogisch medewerker zal in hoge mate bijdragen aan het zelfbeeld dat het kind opbouwt.

Een goede en open samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders is een belangrijke voorwaarde om met de kinderen te kunnen werken.

Meedenken en advies van ouders over het pedagogisch beleid zal bijdragen aan het verbeteren en waarborgen van de pedagogische kwaliteit.

Visie en handelswijze zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is de basis van waaruit wij denken en werken en is onderhevig aan veranderingen in de maatschappij en aan onze pedagogische inzichten. Veranderingen kunnen aanleiding zijn tot het ter discussie stellen van delen van dit beleid. Indien het noodzakelijk is zal er aanpassing worden doorgevoerd.

Met ons pedagogisch beleidsplan willen wij u laten zien hoe onze kinderdagverblijven werken en hoe wij omgaan met de kinderen als individuen en in de groep. Daarnaast is het beleid voor onszelf een basis om een heldere en eenduidige werkwijze te ontwikkelen.

Ontwikkeling van Kinderen

Ieder kind is anders en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Hoe een kind functioneert is sterk afhankelijk van zijn balans van dat moment. Als een kind lekker in zijn vel zit, kan het de hele wereld aan. Als het kind uit balans is zullen veel dingen hem moeite kosten of zal hij anders dan

anders reageren. Ons grootste aandachtspunt is dat ieder kind zich in balans voelt, wordt geaccepteerd in zijn eigenheid en zich hierdoor vrij kan ontwikkelen.

Daartoe heeft een kind een omgeving nodig die vertrouwd en veilig is en waarin hem liefde, geborgenheid en respect wordt gegeven.

Opvoeden

De tijd die de kinderen doorbrengen in de kinderopvang is oorspronkelijk “gezinstijd”. Het ligt voor de hand dat de kinderopvang voor een deel de functie van het gezin overneemt.

De pedagogisch medewerkers krijgen dan automatisch de rol van “vervangende” opvoeder. Vervangend, want de ouders blijven de eindverantwoordelijke. En vanuit dat oogpunt is het ontzettend belangrijk dat er een actieve discussie tussen ouders en pedagogisch medewerkers wordt gevoerd. Opvoeden in een kinderdagverblijf is een samenspel van ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen.

Een kind leert door te kijken en te doen. Pedagogisch medewerkers zijn zich dan ook bewust van hun voorbeeldfunctie.

Een goede en consequente handelswijze, het hebben van een dagritme en het stellen en hanteren van regels zullen het kind veiligheid en duidelijkheid geven.