Klachtenprocedure

De Drie Villa’s Kinderdagverblijven verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Wij zijn dan graag bereid om met u te praten om tot een oplossing te komen. De Drie Villa’s Kinderdagverblijven heeft een klachtenreglement. Daarin staat beschreven op welke wijze u uw ontevredenheid kenbaar kan maken en hoe onze werkwijze is bij het behandelen en registreren van klachten.

Wanneer u als klant ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen de organisatie, dan vragen wij u ons dit persoonlijk te laten weten.

Bij voorkeur kunt u uw onvrede eerst bespreekbaar maken bij de direct betrokkene. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen.

Een formele klacht kunt u uitsluitend schriftelijk indienen middels een klachtenformulier. Dat kunt u downloaden via onze website of opvragen bij de pedagogisch medewerkers op uw locatie.

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u als klant

informatie, advies en/of mediation inwinnen/krijgen bij Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op de website van de Geschillencommissie.