Oudercomissie

Betrokken

Bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven vinden wij het belangrijk dat u, als ouder, betrokken bent bij de constante ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid.

Daarom hebben wij een actieve Oudercommissie. Deze commissie bestaat uit een groep ouders die als doel heeft de belangen van de kinderen en ouders te behartigen.

Bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven worden er per locatie minimaal 1 en maximaal 2 vertegenwoordigers (via enquête of aanmelding) gekozen die zitting nemen in de oudercommissie.

De Oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar samen om te vergaderen.

Rol Oudercommissie

Een oudercommissie heeft gevraagd en ongevraagd adviesrecht op de volgende onderwerpen:

  1. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid, in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;
    (Houder zal derhalve de oudercommissie(s) voorzien van alle benodigde informatie omtrent het pedagogisch beleidsplan en andere beleidszaken en zal tenminste bij iedere vergadering het punt pedagogisch beleid op de agenda laten terugkeren als vast agendapunt)
  2. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
  3. Openingstijden;
  4. Het aanbieden van voorschoolse educatie;
  5. De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 1.57b, eerste lid;
  6. Wijziging van de prijs van kinderopvang.