Protocol privacy

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe EU-privacywetgeving (GDPR) in werking getreden. Hierdoor wordt uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd. Wij voldoen aan deze wetgeving. Uw gegevens worden bij De Drie Villa’s Kinderdagverblijven goed beschermd. Wij stellen alles in het werk om uw gegevens te beveiligen, zodat derden niet bij deze informatie kunnen. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en stellen deze alleen beschikbaar tenzij u ons toestemming daarvoor heeft gegeven*).

In het kader van de privacy van onze klanten en kinderen maakt De Drie Villa’s Kinderdagverblijven geen gebruik van Social Media. Op de website www.dedrievillas.nl worden geen foto’s van kinderen geplaatst.

Uw persoonsgegevens

Doel gegevensverwerking
De Drie Vila’s verzamelt alleen gegevens van klanten (ouders en kinderen) in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden/taken. Gegevens van klanten worden geregistreerd met als doel:

 • Het bijhouden van de NAW-gegevens, contactgegevens en bankgegevens in verband met facturering en de uitvoering van de overeenkomst
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang (zoals rondleiding) en verzorging van het kind
 • Het onderhouden van contacten met de ouder(s) en/of andere verzorgers van de kinderen.

Inschrijving
De volgende gegevens van klanten worden vastgelegd op basis van opgave door ouders. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst tussen klant en De Drie Villa’s voor de dagopvang van de kinderen van betreffende klanten op één van de locaties van De Drie Villa’s.

Kind:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Soort opvang
 • Dagdelen waarop opvang plaatsvindt of gewenst is
 • Huisarts
 • BSN-nummer inzake opgave belastingdienst (na invulling KOI wordt deze uit ons systeem verwijderd)

Ouders:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • Werkgever
 • Bankrekeningnummer
 • BSN-nummer inzake opgave belastingdienst (na invulling KOI wordt deze uit ons systeem verwijderd)

*) m.u.v.  melding bij politie of Veilig Thuis  als er sprake is van een onveilige situatie of acuut gevaar voor het kind.

Kind dossier

Kind dossier met hierin de volgende gegevens:

 • NAW gegevens kind en ouders
 • Observatieformulieren
 • Voedingsschema’s / voedingskaarten
 • Noodnummers ouders en huisarts van het kind
 • Verslag ouder 10 minutengesprek
 • Kindverslag groepsoverleg
 • Medische gegevens

Kinddossiers worden in een dichte kast op de groep bewaard.

Bewaren en bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, tenzij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn wordt bepaald door wettelijke bewaartermijnen.

Uw klantgegevens en derden
De Drie Villa’s verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij dit vereist is volgens de wet. Ook als dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene(n) redelijkerwijs dit kon weten en/of op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

Beveiliging
De Drie Villa’s heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Uw rechten
U hebt het recht De Drie Villa’s te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, (onder bepaalde wettelijke gevallen) te verwijderen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan ons op ons kantooradres Ambachtsweg 33 K te Utrecht, of aan  liannevantricht@dedrievillas.nl of joycedebruijn@dedrievillas.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De Drie Villa’s behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren of deze verklaring bij De Drie Villa’s op te vragen.